HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ BÁN


TABLE OF CONTENTS:

  • Đăng ký tài khoản.

  • Cài đặt gian hàng.

  • Đăng tải và quản lý sản phẩm vật lý, phòng, tour.

  • Đăng tải và quản lý sản phẩm số.

  • Giảm dung lượng ảnh.


  1. Đăng ký tài khoản